Nepřetržitý nouzový dispečink 24/7

Profesní předseda SVJ

V případě, že se Vaše SVJ potýká s problémem volby členů do statutárního orgánu společenství vlastníků, s nedostatkem odbornosti spojené se správou společenství, s neochotou vlastníků převzít na sebe plně odpovědnost a závazky plynoucí z výkonu funkce, nabízíme Vám tímto naše služby spojené s profesním předsednictvím. Vzhledem k tomu, že se současně zabýváme řadu let odbornou správou nemovitostí (SVJ, bytová družstva, soukromé vlastnictví), máme ucelený odborný přehled o fungování jak externí, tak interní správy. Stále sledujeme legislativu, její změny a úpravy, které jsou mnohdy pro současné statutáry, kteří provádí výkon funkce jako vedlejší činnost při hlavním zaměstnání s úplně jinou odbornou kvalifikací, často neuhlídatelné. Bytové právo aktuálně spadá do jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních oblastí. Profesní předseda vynaloží maximální úsilí k zajištění řádného fungování SVJ za účasti a rozhodování členů společenství, žádný z členů nepřichází o svá práva spojená s rozhodováním a volbou. Jedná se svým způsobem o manažerskou řídící funkci, kterou profesní předseda vykonává na základě usnesení shromáždění vlastníků.

Co tedy nabízíme:

 • převzetí kompletní odpovědnosti plynoucí z výkonu funkce profesního předsedy
 • výkon funkce s odbornými znalostmi a dovednostmi (legislativní, ekonomické, technické)
 • výkon funkce s péčí řádného hospodáře tak, jak stanový nový OZ, §159
 • pravidelný reporting kontrolnímu orgánu (pokud bude společenstvím založen– doporučeno)
 • svolání a účast na shromážděních, vedení shromáždění, zajištění a správa veškerých zápisů ze shromáždění, plnění úkolů plynoucích z usnesení shromáždění, návrh fin. rozpočtu na další účetní období, návrh plánu oprav a investic na další období, atd.
 • vedení seznamu členů SVJ vč. jejich kontaktů, a to na základě aktuálních pravidel dle GDPR
 • řízení a kontrola výkonů externí správní firmou, a to v souladu s příkazní smlouvou, stanovami SVJ a legislativou
 • návrh úpravy výše měsíčních předpisů plynoucí z vyúčtování, návrh změny příspěvku do fondu oprav (v souvislosti s plánovanými či dokončenými opravami a investicemi)
 • komunikace a spolupráce s externí správní firmou, předávání informací a dokladů
 • správa veškeré dokumentace SVJ
 • průběžná komunikace se členy SVJ, vyřizování žádostí, stížností, atd.
 • převzetí provedených a objednaných prací od zhotovitelů vč. kontroly dokladů a náležitostí
 • pravidelná měsíční kontrola úhrad měsíčních předpisů, nedoplatků plynoucích z vyúčtování služeb, a dalších závazků členů SVJ
 • zajištění včasného plněním závazků společenství vůči členům, dodavatelům, zhotovitelům, státním institucím (finanční správa atd.)
 • pravidelná kontrola domu (společných prostor), kontrola provádění pravidelných revizí a kontrol v domě v souladu s legislativou, směrnicemi a nařízeními, dohled nad odstraněním závad z revizí,
 • obsluha bankovního účtu SVJ (aktivní / pasivní / s připodepsáním atd.), dohled a kontrola finančních toků,
 • úspora nákladů na odměňování většího množství funkcionářů ve výboru a kontrolní komisi
 • atd.

Pokud máte zájem o více informací a vypracování cenové nabídky, neváhejte nás kontaktovat. Dle konkrétních specifik daného SVJ, které nám sdělíte, Vám rádi cenovou nabídku vypracujeme.

 

Sudoměřská 1243/25, Praha 3, PSČ 130 00
+420 222 713 530    info@prosper-as.cz